ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำลังจะก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ (e-University) จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการทำงานของ
บุคลากรทุกภาคส่วน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำงานร่วมกันเป็นระบบและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในการรับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ เป็นช่องทางหลัก เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดี เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ และช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
ในองค์กร ซึ่งสามารถใช้งานระบบนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://edoc.psru.ac.th และสามารถขอคำแนะนำการใช้งานได้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หากมีปัญหาการใช้งานระบบ สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9415
     สายใน : 9415  หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ doc.itc@psru.ac.th
     
    

 

 
Username
Password
 

*คำแนะนำ Username และ Password ใช้ตัวเดียวกันกับการใช้งาน Internet (ระบบ iPASSPORT)*

 
หากมีปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9415 สายใน : 9415  
หรือส่งอีเมล์มาได้ที่ doc.itc@psru.ac.th
  Copyright©2017 Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.